AKTY PRAWNE REGULUJĄCEDZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU POPRAWCZEGO 

Organizacja i działalność Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju wspiera się na trzech zasadniczychfilarach zewnętrznych aktów prawnych, tj.: Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z 1982 r.,Rozporządzeniu MS z 2001 r. oraz Zarządzeniu MS z 2004 r. Z uwagi naupływ czasu i związaną z nim deaktualizację częścizapisów prawnych w stosunku do wymogów rzeczywistości oraz skutecznościoddziaływań systemowych w przygotowaniu są projekty aktów prawnych, którezastąpić mają dwa pierwsze, mianowicie: akt prawny znany pod roboczą nazwą„Kodeksu dla nieletnich”, który zastąpić ma obecną Ustawę z 1982 r. orazprojekt rozporządzenia zmieniającego obecne Rozporządzenie MS z 2001 roku. Środowisko pracowników systemu resocjalizacji w Polsce z niecierpliwością oczekuje wejścia w życie wspomnianych projektów.

RODZAJ  I  TYTUŁ  AKTU: Ustawa z dnia 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

MIEJSCE  PUBLIKACJI: Dz. U. z 2016 r. poz. 1654.

ZAKRES  PRZEDMIOTOWY

 • zakres stosowania ustawy;
 • środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich;
 • postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich;
 • postępowanie wykonawcze. 

RODZAJ  I  TYTUŁ  AKTU: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

MIEJSCE  PUBLIKACJI: Dz.U. 2017 poz. 487

ZAKRES  PRZEDMIOTOWY

 • organizacja zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
 • zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia zwalniania nieletnich;
 • szczegółowe zasady pobytu nieletnich w zakładach;
 • sposób wykonywania nadzoru nad zakładami i schroniskami;
 • sposób wykonywania nadzoru pedagogicznego w zakładach i schroniskach;
 • regulamin konkursu na stanowisko dyrektora;
 • sposób prowadzenia dokumentacji pobytu nieletnich w zakładzie i schronisku.

RODZAJ  I  TYTUŁ  AKTU: Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2004r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określania ich rodzajów i limitów miejsc

MIEJSCE  PUBLIKACJI: 2004 Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 6 poz. 20

ZAKRES  PRZEDMIOTOWY

 • lista schronisk dla nieletnich z określeniem ich rodzaju i limitu miejsc;
 • lista zakładów poprawczych z określeniem ich rodzaju i limitu miejsc. 

RODZAJ  I  TYTUŁ  AKTU: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

MIEJSCE  PUBLIKACJI: 2005 Dz. U. Nr 25 poz. 203

ZAKRES  PRZEDMIOTOWY

 • warunki i sposób użycia środków przymusu bezpośredniego;
 • szczegółowy sposób sprawowania opieki nad stanem zdrowia psychicznego i fizycznego nieletniego;
 • obowiązki dyrektora i wzory dokumentów związanych z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego;
 • kontrola nad decyzjami o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego

RODZAJ  I  TYTUŁ  AKTU: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek

MIEJSCE  PUBLIKACJI: 2001 Dz. U. Nr 112 poz. 1205

ZAKRES  PRZEDMIOTOWY

 • wypadki, w których może być udzielona pomoc policji;
 • zakres i tryb udzielania pomocy;
 • zakres i tryb współpracy dyrektora zakładu z komendantem powiatowym policji