Zakład Poprawczy w Jerzmanicach-Zdroju, jako placówka resocjalizacyjna został powołany do istnienia decyzją Ministra Sprawiedliwości w marcu 1959 roku, w celu rekonstrukcji negatywnej organizacji wadliwie kształtujących się w osobowości nieletniego postaw wobec siebie samego, innych ludzi i zasad współżycia społecznego. Misją tej placówki jest przysposobienie ulegającego demoralizacji, dojrzewającego chłopca do pełnienia w niedalekiej przyszłości konstruktywnych ról społecznych poprzez kształtowanie w nim postaw twórczych, opartych na akceptowanym społecznie systemie wartości i ukierunkowanych na poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka w poczuciu sprawstwa i odpowiedzialności za siebie i innych.

Wypełnianie wyżej przytoczonej misji zakładu odbywa się poprzez realizację celów zawartych w następujących sformułowaniach teleologicznych:

  • W sferze rozwoju emocjonalnego – zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz potrzeb wyższego rzędu, dostarczanie pozytywnych doświadczeń emocjonalnych, kształtowanie pozytywnych związków emocjonalnych z innymi ludźmi, rozwijanie poczucia estetyki oraz wrażliwości i empatii;
  • W sferze rozwoju społecznego – nabywanie umiejętności decentracji, nabywanie i trening umiejętności społecznych; kształtowanie pozytywnych postaw wobec innych ludzi; przeciwdziałanie i w konsekwencji neutralizacja pseudozasad współżycia związanych z podkulturą świata przestępczego; eliminowanie przejawów agresji rówieśniczej i autoagresji; rozwijanie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za siebie i innych; rozwijanie wrażliwości społecznej, edukacja w zakresie kultury stosunków międzyludzkich oraz wzrastanie w poczuciu tolerancji dla innych kultur;
  • W sferze rozwoju poznawczo – intelektualnego – kształtowanie realistycznego obrazu świata i samego siebie; rozwijanie poczucia tożsamości, pozytywnej i adekwatnej samooceny, wiary we własne możliwości; wzmacnianie poczucia własnej wartości; stymulowanie rozwoju w oparciu o zdiagnozowane pozytywne cechy i zdolności; kreowanie świata społecznie akceptowanych i pożądanych wartości; współkreowanie perspektywy osiągania sukcesu; wzmacnianie i rozwijanie konstruktywnych zainteresowań;
  • W sferze rozwoju pozytywnych cech charakteru – uczenie samodzielności w zaspokajaniu własnych potrzeb, autodyscypliny i obowiązkowości; rozwijanie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za siebie i innych; wzmacnianie wewnętrznego poczucia kontroli; nabywanie zdolności przewidywania i antycypacji konsekwencji własnego zachowania.

Podmiotem instytucjonalnych oddziaływań jest wychowanek, do którego skierowana jest profesjonalna oferta edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza. Staraniem wszystkich pracowników, wychowankom naszego zakładu zapewnia się pełne bezpieczeństwo, możliwość samorealizacji, zdobycia cennych umiejętności i kompetencji społecznych oraz zawodowych, a także zdobycie wiedzy i wykształcenia na poziomie podstawowym oraz zasadniczym zawodowym.