Drukuj

Zakład Poprawczy w Jerzmanicach-Zdroju, jako placówka resocjalizacyjna został powołany w celu rekonstrukcji negatywnej organizacji wadliwie kształtujących się w osobowości nieletniego postaw wobec siebie samego, innych ludzi i zasad współżycia społecznego.

Misją tej placówki jest przysposobienie ulegającego demoralizacji, dojrzewającego chłopca do pełnienia w niedalekiej przyszłości konstruktywnych ról społecznych poprzez kształtowanie w nim postaw twórczych, opartych na akceptowanym społecznie systemie wartości i ukierunkowanych na poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka w poczuciu sprawstwa i odpowiedzialności za siebie i innych.

Podmiotem instytucjonalnych oddziaływań jest wychowanek, do którego skierowana jest profesjonalna oferta edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza. Staraniem wszystkich pracowników, wychowankom zakładu zapewnia się pełne bezpieczeństwo, możliwość samorealizacji, zdobycia cennych umiejętności i kompetencji społecznych oraz zawodowych, a także zdobycie wiedzy i wykształcenia na poziomie podstawowym oraz zasadniczym zawodowym.

Zakład poprawczy jako instytucja wychowania profesjonalnego, swoje zadania pełnić może skutecznie jedynie we właściwej współpracy ze swym środowiskiem lokalnym. Z pedagogicznego punktu widzenia ważne jest, więc powiązanie placówki resocjalizacyjnej z rozmaitymi instytucjami społeczności lokalnej i organizowanie z nimi współpracy, a także włączanie wychowanków do ich działalności.

W ramach współpracy ze środowiskiem wychowankowie pod opieką wychowawców, nauczycieli i instruktorów nauki zawodu uczestniczą w licznych zajęciach na rzecz środowiska lokalnego.

Najważniejszym celem takich zajęć jest ukształtowanie właściwych postaw związanych z podejściem do pracy i obowiązków, nauka odpowiednich zasad zachowania w środowisku otwartym, zapoznanie z zasadami wolontariatu, budowanie pozytywnych relacji z innymi, a także walka z uprzedzeniami. Od samego początku funkcjonowania tj. marca 1959 roku Zakład Poprawczy w Jerzmanicach-Zdroju czynnie uczestniczył w życiu środowiska lokalnego. Jeszcze w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych wychowankowie pracowali przy budowie mieszkań pracowniczych w Jerzmanicach-Zdroju, przy budowie sieci wodociągowej w celu dostarczenia wody pitnej z Jerzmanic-Zdroju do Złotoryi, czy też przy budowie różnych obiektów użytecznych, jak np. piekarnia w Świerzawie. W ramach współpracy z legnicko-lubińskim przedsiębiorstwem budowlanym, które partycypowało w utrzymaniu grupy półwolnościowej, wychowankowie byli zatrudnieni przy różnych pracach budowlanych na obiektach lubińskich, a w późniejszym okresie również w kopalni. Przez wiele lat w ramach współpracy z PGR Jerzmanice-Zdrój wychowankowie pomagali przy żniwach, w porozumieniu z nadleśnictwem wykonywali prace pielęgnacyjne i nasadzali drzewa, natomiast dla Telekomunikacji Polskiej w Złotoryi wykonali prace ziemne pod położenie kabli telekomunikacyjnych. Chorągiew Legnicka korzystała z pomocy naszych podopiecznych m.in. podczas budowy walcowni miedzi w Chobieni, a Komenda Hufca ZHP w Złotoryi mogła zawsze liczyć na wychowanków zakładu poprawczego w zakresie fachowego przygotowania grup kwatermistrzowskich obozów harcerskich, w których również i nasi wychowankowie aktywnie uczestniczyli.

Po przemianach politycznych w 1989 roku zaszła konieczność zmian strategii oddziaływań resocjalizacyjnych i znalezienia innych form współpracy ze środowiskiem otwartym. Wraz ze zmianą społeczno – ekonomiczną przed kadrą placówki pojawiło się nowe wyzwanie, a mianowicie wdrożenie bardziej urozmaiconych form i nowatorskich metod pracy, opartych o wzbogaceniu działalności readaptacyjnej i reedukacyjnej o alternatywne formy z rozwiązań systemowych od dawna sprawdzonych w zachodniej cywilizacji.

Obecnie można stwierdzić, że realizacja statutowych zadań placówki w oparciu o szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem przebiega w trzech obszarach:

  1. Wykonanie określonych zadań na zasadzie wolontariatu.
  2. Działalność kulturalno – oświatowa.
  3. Zintensyfikowane działania sportowo – rekreacyjne.

W ostatnich latach nawiązaliśmy bądź rozwinęliśmy współpracę z następującymi partnerami:

Skierowana poza mury działalność kulturalno – oświatowa obejmuje takie podmioty, jak:

Sportowo i rekreacyjnie nasi podopieczni realizują się we współpracy z:

Społeczny odbiór wychowanków zakładu poprawczego dokonuje się zazwyczaj przez pryzmat utrwalonych stereotypów o negatywnej konotacji społecznej. Ideą podejmowanej przez nas współpracy ze środowiskiem lokalnym jest próba przełamywania barier wynikających z takiego postrzegania. Jesteśmy pewni, że co roku w naszym zakładzie znajdzie się garstka „odważnych inaczej,” młodzieńców, gotowych do konfrontacji, ale co najwyżej ze społecznymi oczekiwaniami, upatrujących swoich szans na samorealizację poza murem, w akceptowanych przez ogół formach.

Otwarcie się placówki na środowisko lokalne jest szczególnie pozytywnie postrzegane przez lokalną społeczność, o czym świadczą liczne dowody sympatii i podziękowania składane bezpośrednio na ręce pracowników i wychowanków w prasie, Internecie, podczas codziennych kontaktów.

Autor: Piotr Kocyła i Jacek Parański