Drukuj

Zapisy stanowiące o strukturze placówki, sposobie organizacji pracy oraz określające kompetencje i zakres obowiązków pracowników zawarte są w podstawowej dokumentacji placówki, do której należą: Regulamin Zakładu Poprawczego oraz Roczny i Perspektywiczny Plan Rozwoju. Wymienione dokumenty mają charakter i zasięg ogólnozakładowy. Implikacją tych przepisów są, wypracowane w każdym z trzech działów zakładu, kolejne dokumenty o charakterze obligatoryjnym, które szczegółowo określają formułę tychże działów. Zalicza się do nich: Statut Szkoły i Warsztatów Szkolnych oraz Regulamin Wychowanka.

Regulamin Zakładu Poprawczego (zatwierdzony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy 22.12.2015) – stanowi kompendium ogólnych uregulowań dotyczących: celów i zadań placówki, organów zakładu i ich kompetencji, struktury i organizacji pracy, wychowanków i dokumentowania ich pobytu oraz bezpieczeństwa zakładu. Okresowa aktualizacja Regulaminu polega na jego dostosowaniu do zmieniających się przepisów zewnętrznych. 

Plan Rozwoju Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju na lata 2007–2010to zatwierdzony przez Radę Zakładu dokument, w którym określona została przestrzeń działalności i kierunki rozwoju placówki w najbliższych trzech latach.

Statut szkół i warsztatów zakładowych – zatwierdzony przez Radę Zakładu dokument, który szczegółowo określa charakter, organizację oraz przebieg kształcenia teoretycznego i zawodowo - praktycznego wychowanków zakładu poprawczego.

Regulamin Wychowankadokument opracowany na podstawie Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich i zatwierdzony przez Radę Zakładu zawiera m.in. obowiązki i prawa wychowanka zakładu. Ponadto szczegółowo określa warunki pobytu w zakładzie, udzielania przepustek i korzystania z urlopu, a także zawiera listę kar i nagród. Regulamin wychowanka, obok Konwencji Praw Człowieka jest najważniejszym dokumentem wewnętrznym, z którym zostaje zapoznany każdy wychowanek.

O specyficznym charakterze zakładu poprawczego jako instytucji powołanej do resocjalizacji nieletnich decyduje wiele czynników, spośród których najbardziej istotne to:

Wymienione przesłanki wymuszają zaistnienie i funkcjonowanie kolejnych przepisów, ściśle określających wewnętrzne procedury lub funkcyjne obowiązki, które zawarte są w zarządzeniach kadry kierowniczej i innych dokumentach opisujących szeroko rozumianą procedurę postępowania. Do takich dokumentów należą między innymi:

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny - stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty, pracowników niepedagogicznych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych ukierunkowanych na uczniów szkoły.